Kristillisen kirkon uskosta pyhään Raamattuun

Kristillisen kirkon uskosta pyhään Raamattuun

1. Uskomme, opetamme ja tunnustamme yhdessä kaikkien aikojen koko Kristuksen kirkon kanssa, että pyhän Raamatun, sekä Vanhan että Uuden testamentin, kaikki kanoniset kirjat ovat Pyhän Hengen vaikutuksesta syntynyt Jumalan sana ja ilmoitus ja kristillisessä kirkossa opin ja elämän ylin ohje, jonka mukaan kaikkea opetusta ja kaikkia muita kirjallisia, jopa parhaimpien kristillisen kirkon kunnioittamien opettajien tuotteita on arvioitava.

Näin lausuessamme viittaamme erityisesti pyhän Raamatun omaan todistukseen ja kristillisen kirkon tunnustuksiin. Erityisesti on otettava huomioon seuraavat raamatunkohdat:

2 Tim. 3:14-17: "Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut, ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset,jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut. " 2 Piet. 1: 19-21: "Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niinkuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa teidän sydämissänne. Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä; sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta." Joh. 20:31: "Nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä." Ef. 2:20: "Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kan-salaisia ja Jumalan perhettä, apostolien ja profeettain perustukselle rakennettu ja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus,jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa." 1.Piet. 4: 11: "Jos joku puhuu, puhukoon niinkuin Jumalan sanoja." 1.Kor. 4:6: "Ei yli sen, mikä kirjoitettu on. " Joh.10:35 : "Raamattu ei voi raueta tyhjiin. " Ilm. 22:18-19: "Minä todistan jokaiselle, joka tämän kirjan profetian sanat kuulee: Jos joku panee niihin jotakin lisää, niin Jumala on paneva hänen päällensä ne vitsaukset, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan; ja jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala on ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kirjoitettu. " 5 Moos. 12:32: "Kaikkea, mitä minä käsken, noudattakaa tarkoin. Älkää siihen mitään lisätkö älkääkä siitä mitään ottako pois." Jer. 23:28: "Se profeetta, jolla on uni, kertokoon unensa; mutta se, jolla on minun sanani, puhukoon minun sanani uskollisesti. Mitä tekevät oljet jyvien seassa? sanoo Herra." Juuda 3: "Rakkaani! Kun minulla on ollut harras halu kirjoittaa teille yhteisestä pelastuksestamme, tuli minulle pakko kirjoittaa ja kehoittaa teitä kilvoittelemaan sen uskon puolesta,joka kerta kaikkiaan on pyhille annettu." 1 Kor. 10: 11: "Tämä, mikä tapahtui heille, on esikuvallista ja on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille maailmanaikojen loppukausi on tullut. "

Nikaian uskontunnustuksessa lausutaan eräässä turmeltuneelle järjelle kompastuskiveksi osoittautuneessa uskonkohdassa, nimittäin opissa Kristuksen kuolleista nousemisesta, että se tapahtui "kirjoitusten mukaan". Samassa tunnustuksessa lausutaan edelleen, että Pyhä Henki "on puhunut profeettojen kautta ".

Yksimielisyyden ohjeessa me tunnustaudumme, "Vanhan ja Uuden testamentin profeetallisiin ja apostolisiin kirjoihin, Israelin puhtaaseen ja kirkkaaseen lähteeseen, mikä yksin on se ainoa, tosi ohje, jonka mukaan kaikki opettajat ja opit on ojennettava ja arvosteltava" (TK 1948, Yksimielisyyden ohje, Täydellinen selitys, Pääkohdittainen selitys 3. S. 453).

Luterilaisten tunnustuskirjojen laatijat ammentavat kaikkialla tunnustamansa opin pyhästä Raamatusta, riippumatta siitä, mainitsevatko ne raamattutodistuksen vai eivät. On myös huomattava, että Luterilaiset tunnustuskirjat käyttävät hyvin usein pyhästä Raamatusta nimeä Jumalan sana ja. puhuvat Raamatun sanoista Pyhän Hengen sanoina. "Luulevatkohan he (paavilaiset), että samaa asiaa toistetaan turhanpäiten? Arvelevatkohan, että nämä sanat ovat PyhäItä Hengeltä lipsahtaneet hänen huomaamattaan?" (Puolustus IV,108. TK 1990, s. 106). Uskonpuhdistaja Martti Luther lausuu Isossa katekismuksessa lasten kastetta käsitellessään: "Koska me tiedämme, ettei Jumala valehtele. Minä saatan erehtyä ja pettää, samoin saattavat lähimmäisenija kaikki ihmiset. Mutta Jumalan sana ei voi erehtyä." (Kohta 57. TK 1990, s. 406.)

2. Pyhän Hengen vaikutus Raamatun inspiraatiossa ulottuu kaikkiin Raamatun kirjoihin, siis sekä Vanhan että Uuden testamentin kirjoihin, siten, että ei ole eroa eri kirjojen välillä eikä eri raamatunkohtien välillä. Inspiraatio on yhtäläinen kaikkiin Raamatun kirjoihin, sen osiin, lauseisiin ja sanoihin nähden. Näin kaikki se, mitä Raamattu omilla sanoilIaan ilmaisee, on siellä Jumalan tahdosta, hänen nimenomaisesta vaikutuksestaan ja tarkoituksestaan, ja tämän kaiken alle ja johtoon kristillinen kirkko on asetettu. Raamatun inspiraatio on siis sanainspiraatiota ja kaikki hyökkäykset Raamatun sanainspiraatiota vastaan ovat hyökkäys kristillisen kirkon apostolis-profeetallista Kristus-perustusta vastaan.

3. Koska Jumala itse tunnustaa profeettojen ja apostoli en kautta antamansa Raamatun sanan omaksi sanakseen, Raamatun luotettavuus on sillä samalla ylhäisellä täysin pettämättömällä tasolla kuin Jumalankin luotettavuus. Samoin kuin Jumala on täysin luotettava, totta puhuva, erehtymätön ja sanansa toteuttava, niin on myös pyhä Raamattu, hänen sanansa. Raamatun sanan varmuus on yhteydessä Jumalan uskollisuuteen, hänen, joka ei saata itseään kieltää, 2 Tim. 2: 11, 13, ja joka ei valhettele, Tiit. 1 :2, eikä voi valhetella, Hebr. 6: 18. Tälle Jumalan erehtymättöinälle sanalle rakentuu pyhä evankeliumi kaikissa opinkohdissaan, ja niin myös se kristillinen toivo, mikä meillä on, on "kuin sielun ankkuri, varma ja luja", Hebr. 6:19.

4. Pyhän Raamatun keskeinen pääsanoma on evankeliumi eli sanoma siitä valmiista, täydellisestä syntien sovituksesta, jonka Jumala teki Poikansa Herran Kristuksen Jeesuksen kautta meidän hyväksemme. Jos emme ymmärrä tätä sanomaa, Raamattu jää meille suljetuksi kirjaksi. Kristuksesta käsin, Vanhassa testamentissa luvattuna ja sen täyttymyksenä tulleena ihmiskunnan Vapahtajana koko ihmiskunnan historia aukenee selkeänäja Raamatun tapahtumat tulevat ymmärrettäviksi, nimittäin luominen, viattomuuden tila paratiisissa, lankeemus, lupaus Vapahtajasta, sitten Messiaan esivanhempien linja ennen vedenpaisumusta ja sen jälkeen, Israelin historia, lupauksen täyttyminen Jeesuksen, Jumalan Pojan, tullessa ihmiseksi, hänen työnsä, ylösnousemuksensa ja taivaaseen astumisensa, tämä pakanain aika, kun evankeliumia julistetaan kaikessa maailmassa, Kristuksen tulemus tuomiolle ja Kristuksen seurakunnan iankaikkinen taivaallinen hääjuhla. Ihmiselle, joka luulee pelastuvansa tekojen kautta, Raamattu on lähinnä lakikirja eikä hän osaa tehdä oikeata eroa lain ja evankeliumin välillä. Vanha testamentti ei myöskään aukene niille, jotka tutkivat sitä ilman lupausta Messiaasta ja ilman profeettojen ja Israelin kansan tälle lupaukselle rakentuvaa Messias-odotusta.

5. Koska kristillisen kirkon on määrä olla apostolien ja profeettojen perustukselle rakennettu ja koska apostoleista alkanut Uuden liiton aika on viimeinen aika, ei uusia ilmoituksia enää voi tulla pyhän Raamatunnjatkeeksi ja täydennykseksi tai sitä korvaamaan ja muuttamaan, vaan usko on pyhille kerta kaikkiaan annettu. Torjumme pyhimmän uskomme vastaisena sekä profeettojen ja apostoleitten virkaa loukkaavana kaikki käsitykset, joiden mukaan kristillisellä kirkolla olisi oikeus kehitellä uusia opinkappaleita ja että kirkon usko ja oppi olisi kulloisestakin ajasta riippuvainenja voitaisiin mukauttaa ajan hengen vaatimuksia vastaavaksi.

6. Kristillisen kirkon tehtävänä ja sen paimenten virkaan kuuluvana on valvoa ja estää väärien oppien tunkeutuminen kirkon saama- ja oppituoleihin, siis myös sen opettajien koulutukseen-Tämä voi tapahtua vain pitäytymällä Raamattuun Jumalan sanana ja pysymällä eheästi tässä sanassa, Joh. 8:31-32.

7. Sanassa pysyminen edellyttää myös pysymistä terveissä Raamatun selitysperiaatteissa. Raamattua on selitettävä sillä itsellään pysymällä Raamatun itse ilmaisemissa opinkohdissa ja uskollisena sille yhteydelle, missä mitäkin sanaa on käytetty. Vaikka Raamatun sana puhuttelee epäuskoistakin lukijaa, kun hän lukee sitä niin kuin se on kirjoitettu, sitä ei kuitenkaan saa selittää ihmisen turmeltuneen järjen valossa. Kaikki sellaiset Raamatun selitysmetodit, joiden lähtökohtana on turmeltunut, uskon kuuliaisuuteen alistamaton ihmisjärki, ovat kristillisessä kirkossa hylättävät ja ne ovat harhaan johtavia.

8. Edellä sanottu sisältää samalla sen, että on palattava uskonpuhdistaja Martti Lutherin ja Luterilaisten tunnustuskirjojen tapaan käyttää ja tutkia Raamattua. On palattava myös heidän Raamatun selitysperiaatteisiinsa. Samalla edellä sanottu merkitsee sitä, että torjumme Roomalaiskatolisen kirkon ja muiden käsityksen ymmärtää tradition olevan Jumalan sanaa Raamatun ohella. Torjumme eräiden nimiluterilaisten kirkkojen käytännön päättää kirkon oppia ja elämää koskevista asioista sivuuttamalla Raamattu ylimpänä normina. Torjumme historialliskriittisen koulukunnan tavan käsitellä ja selittää pyhää Raamattua. Torjumme myös Ev.lut. Wisconsinin synodin tekstiyhteyden ja selvien opin sijaintipaikkojen merkityksen sivuuttavan tavan selittää Raamattua, mikä on johtanut varsinkin opeissa ehtoollisesta, kirkosta ja virasta pois perusasioista uusiin tulkintoihin.

9. Pitäydymme ja tunnustaudumme Luterilaisen kirkon tunnustuskirjoihin Jumalan sanan oikeana selityksenä. Kun pyhä Raamattu on norma normans (ohjaava normi), niin Tunnustuskirjat saavat normatiivisuutensa sitä kautta, että niiden oppi on Raamatusta otettuja sellaisena oikea. Näin emme toisaalta aseta Tunnustuskirjoja Raamatun rinnalle, vaan sen alle, ja toisaalta emme jätä kirkkoa avoimeksi kaikenlaisille opintuulille, vaan kirkolla on selvä ohjeel-linen tunnustus, joka on norma normata (ohjattu normi), normi, joka on saanut normatiivisuutensa Raamatusta.

Markku Särelä

(Luterilainen  10/2003) 


Tyhjä vasen

Lue artikkeleita

  • All
  • Mika Bergman
  • Markku Särelä
  • Avioliitto
  • Israel
  • Jumalan Sana
  • Kaste
  • Kirkollinen Yhteys
  • Kirkollisia Uutisia
  • Kristillinen Seurakunta
  • Luominen
  • Perhe–elämä
  • Pyhä Henki
  • Raamattu
  • Uskon Perusasiat Ja Raamatunselitys
  • Vanhurskauttaminen
  • Uudestisyntyminen
  • Jeesuksen Syntymä
  • Ehtoollinen
  • Kirkkohistoria
  • Kirkkokuri
  • Saarnavirka
 • Oletus
 • Päivämäärä
 • Satunnainen
 • Etsimme nuoria miehiä ja varttuneempiakin, jotka ovat halukkaita pyhään saarnavirkaan Kuten tiedätte, kirkkomme on joutunut pastoripulaan. Sen vuoksi etsimme sellaisia nuoria miehiä ja jo varttuneitakin, jotka tuntevat sydämessään kutsumusta ja kiinnostusta pyhään saarnavirkaan. He voivat olla nuoriakin ja vasta rippikouluun tulevia. Mutta he voivat olla vanhempiakin, yli kolmekymmentävuotiaita. Pääasia on,
  Read More
 • Johdantoa Kristillisessä kirkossa saa opettaa vain pyhän Raamatun ilmoittamaa oppia. ”Ei pidä järkeillä yli sen, mikä on kirjoitettu.” (1 Kor. 4:6) Jokaiselle opille tulee olla selvä raamattunäyttö. Pyhä Raamattu on ainoa opin lähde. Se on myös itsessään selvä: ”Sinun sanasi on jalkojeni lamppu ja valo tielleni.” (Ps. 119:105) Se on
  Read More
  • Kaste
  • Markku Särelä
  • Uudestisyntyminen
 • Koko Raamattu Jumalan sanana Käännös lähtee siitä, että Raamattu on Pyhän Hengen inspiroima Jumalan sana. Tämä periaate on ohjannut käännösprosessin jokaista vaihetta. Kääntämistä hallitsi pohjatekstin kunnioittaminen. Käännös on sanatarkempi kuin vuoden 1992 kirkkoraamattu. Käännettävän tekstin ajatus on pyritty välittämään suomen kielelle tinkimättä sen sanavalinnoista, mikäli tämä on ollut ymmärrettävästi mahdollista.
  Read More
  • Raamattu
 • Uuden avioliittolain myötä useampi kansankirkon pastori on ilmaissut aikeensa vihkiä homopareja avioliittoon. He mieltävät toimivansa Raamatun hengessä siunatessaan kahden samaa sukupuolta olevan liiton. Ehkä osa heistä tiedostaa sen, että Raamattu tuomitsee useassa kohdassa samaa sukupuolta olevien väliset sukupuolisuhteet, mutta he yleensä ajattelevat näiden kohtien olevan sidoksissa omaan aikaansa. Kun pohditaan
  Read More
  • Avioliitto
  • Jumalan Sana
  • Mika Bergman
 • STLK:n 45. varsinaisen kirkkokunnankokouksen julkilausuma. Niin kuin Pyhä Henki liikkui alussa vetten päällä (1 Moos. 1:2), niin hän toimii myös pyhässä kasteessa luoden uutta. Sen kautta hän synnyttää synteihinsä kuolleet (Ef. 2:1) uuteen hengelliseen elämään (Joh. 3:5, Tiit. 3:5). Kasteen myötä saadaan Pyhä Henki (Apt. 2:38) sydämeen asumaan (1 Kor.
  Read More
  • Pyhä Henki
 • Jumala asetti avioliiton miehen ja naisen välille jo Paratiisissa ennen syntiinlankeemusta. Se kuuluu siis yleiseen siveyslakiin, joka koskee kaikkia ihmisiä. Näin Jumalan sana, Pyhä Raamattu, ilmoittaa. Kun Jumala loi ihmisen, hän loi heidät mieheksi ja naiseksi. Hän myös siunasi heidät. Tähän siunaukseen perustuu miehen ja naisen keskinäinen avioelämä. Sen vakiintuneena
  Read More
  • Perhe–elämä
 • Suomen Tunnustuksellisen Luterilaisen kirkon seurakunnat ovat Jumalaa kiittäen yksimielisesti todenneet, että niillä on opillinen ja kirkollinen yhteys Ylösnousemuksen Luterilaisen Augsburgin Tunnustuksen Seurakunnan kanssa (Riika, Latvia) kanssa. Seurakunnan nimi latviaksi on Augsburgas ticibas apliecibas Augšamcelšanas luteranu draudze. Tämä seurakunta totesi omasta puolestaan opillisen ja kirkollisen yhteyden seurakuntiemme kanssa helmikuussa. Latvialainen sisarseurakuntamme
  Read More
  • Kirkollisia Uutisia
 • לָכֵן יִתֵּ֙ן אֲדֹנָ֥י ה֛וּא לָכֶ֖ם א֑וֹת הִנֵּ֣ה הָעַלְמָ֗ה הָרָה֙ וְיֹלֶ֣דֶת בֵּ֔ן וְקָרָ֥את שְׁמ֖וֹ עִמָּ֥נוּ אֵֽל׃ Sen tähden Herra itse antaa teille merkin: Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. Jes. 7:14. Selitettävä kohta on Jesajan kirjan alkupuolelta, Jes. 7:14. Ymmärtääksemme tätä jaetta meidän on katsottava
  Read More
  • Jeesuksen Syntymä
 • Augsburgin tunnustuksen VII:n uskonkohdan mukaisesti tunnustamme: "Sillä kristillisen kirkon todelliseen yhteyteen riittää, että siinä evankeliumi saarnataan yksimielisesti puhtaan käsityksen mukaisesti ja sakramentit Jumalan sanan mukaisesti jaetaan." (Saksalaisen tekstin mukainen käännös). Latinalainen versio kuuluu käännettynä: "Ja kirkon oikeaan yhteyteen on tarpeen (satis est) yksimielisyys evankeliumin opissa ja sakramenttien jakamisessa." Ymmärrämme "evankeliumin
  Read More
  • Kirkollinen Yhteys
 • Monet kesät ja syksyt ovat muuttuneet talviksi ja taas kevään myötä kesiksi niistä ajoista, kun Jeesus Vapahtajani tarttui minua kädestä ja sanoi: "Minä näytän sinulle elämäsi tien, jota sinun tulee käydä." Sitä tietä olen kulkenut jo hyvin pitkälle, eikä sen määränpää ole vielä saavutettu, vaikka koti onkin jo lähellä. Usein
  Read More
  • Kristillinen Seurakunta
 • Te kansankirkon papit, jotka vastustatte niin sanottua naispappeutta, olette uskonne ja käytäntönne vuoksi tulilinjalla. Teitä vastustavat kansan enemmistö, tiedotusvälineet, epäuskoinen maailma sekä kaikki kansankirkon piispat, pappien valtaenemmistö ja suuri joukko kirkkokansaa. Vaikka haluatte edelleen pysyä kansankirkossa, minun sallittaneen kuitenkin kirjoittaa teille virkakysymyksessä puolustuspuhe, Plädoyer. Olen tottunut siihen, että usein kansankirkkoon
  Read More
  • Jumalan Sana
  • Kirkollinen Yhteys
 • Kansankirkko muutti joitakin vuosia sitten käytäntöään ja jakaa myös lapsille ehtoollisen. Tätä uutta käytäntöä pyritään perustelemaan ja selittämään se luterilaiseksi. Oltiinko siis sitä ennen epäluterilaisia? Tunnustuksellinen luterilainen kirkko ei jaa ehtoollista pienille lapsille, vaan vasta niille, jotka ovat käyneet rippikoulun ja ovat konfirmoidut. Olemmeko siis epäluterilaisia?Käytäntömme perustuu seuraaviin asioihin. Kastamme
  Read More
  • Ehtoollinen
 • Yhteiskunnassa on keskusteltu jo pitkään siitä, kuinka homoseksuaaliseen suhteeseen on suhtauduttava. Nykyaikana keskustelu on entistäkin vilkkaampaa sen johdosta, että eduskunnassa on esitetty sellaisen lain säätämistä, joka johtaisi homoseksuaalisen suhteen rekisteröimiseen ja monessa suhteessa sen rinnastamiseen avioliiton kanssa. Tämän johdosta on syytä tarkastella sitä, mitä Raamattu ja sen ilmoittama luomisjärjestys asiasta
  Read More
  • Avioliitto
  • Luominen
 • Muutamia kymmeniä vuosia sitten ilmestyi englanninkielinen Raamatun käännös, jossa hebreankielinen sana, jonka oikea käännös on "neitsyt", käännettiin sanoilla "nuori nainen" (Young woman). On todennäköistä, että tämä väärä käännös johtui kääntäjien halusta kumota oppi siitä, että Jeesus syntyi neitseestä. Sillä se yhteys, jossa sana ilmenee, osoittaa selvästi, että kysymyksessä on neitsyt.
  Read More
  • Jeesuksen Syntymä
 • Olemme kiinnittäneet lehdessämme huomiota moniin vakaviin asioihin, joilla kansankirkko on luopunut pyhästä Raamatun sanasta ja luterilaisesta opista. Näihin asioihin kuuluvat mm. opit vanhurskauttamisesta, Raamatun erehtymättömyydestä ja sen arvovallasta, kirkosta, julkisesta saarnavirasta sekä opin yksimielisyyteen perustuvasta kirkollisesta yhteydestä. Kansankirkko hyväksyi ns. yhteisen julistuksen paavikirkon kanssa, mikä seikka osoitti suurta piittaamattomuutta luterilaisen
  Read More
 • Luterilaisen ja reformoidun raamatunselityksen välillä on merkitsevä ero. Jokaiselle rivikristitylle ei ole kuitenkaan itsestään selvää, mikä tämä ero on. Yhteistä Luterilaisen opin mukaan Raamattu on syntynyt Pyhän Hengen vaikutuksesta. Pyhä Henki on johtanut Raamatun kirjoittajia siten, että kaikki heidän kirjoittamansa on Jumalan erityisestä henkivaikutuksesta kirjoitettua. Sitä sanomme inspiraatioksi eli innoitukseksi.
  Read More
  • Raamattu
 • Rakkaudellinen kirkko ei ole ryhditön Raamatussa ei esiinny sanaa kirkkokuri, vaan se on myöhemman ajan teologinen termi. Haluamme antaa sille raamatullisen sisällön ja siirtää ajatuksistamme sivuun ne monet vaarinkaytökset, joita kirkon historian aikana inkvisiitioineen ja jalkapuineen on tähän sanaan sisällytetty. Kirkko, joka harjoittaa asiallisesti kirkkokuria, ei ajelehdi opin tuulissa ja
  Read More
  • Kirkkokuri
 • Apostoli Paavali opettaa Israelista perusteellisesti Roomalaiskirjeessä luvuissa 9-11. Jos haluamme päästä selville, mikä Israelin asema on Uuden Testamentin aikana, meidän on erityisesti tutkittava näitä lukuja. Vanha Testamentti sisältää paljon ennustuksia ja opetuksia Israelista. Mutta useat ennustukset ovat toteutuneet jo Vanhan Testamentin aikana. Lisäksi useat ennustukset sisältävät värikästä kuvakieltä: On ajallisesta
  Read More
  • Israel
 • 1. Uskomme, opetamme ja tunnustamme yhdessä kaikkien aikojen koko Kristuksen kirkon kanssa, että pyhän Raamatun, sekä Vanhan että Uuden testamentin, kaikki kanoniset kirjat ovat Pyhän Hengen vaikutuksesta syntynyt Jumalan sana ja ilmoitus ja kristillisessä kirkossa opin ja elämän ylin ohje, jonka mukaan kaikkea opetusta ja kaikkia muita kirjallisia, jopa parhaimpien
  Read More
  • Raamattu
 • 1. Avioliiton säätäminen ja tarkoitus Raamatussa Avioliitto on Jumalan järjestys, joka jo luomisessa on säädetty yhteiskunnan perustaksi. Kun Jumala oli luonut ihmisen mieheksi ja naiseksi, hän sääsi avioliiton suvun jatkumisen ja säilymisen tavaksi, 1 Moos. 1 :27-28: "Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksen, ja, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja
  Read More
  • Avioliitto
Lataa lisää pidä SHIFT pohjassa ladataksesi kaikki Lataa kaikki