Kolmas käsky

Kristinoppi ja vähäkatekismus

Vähä Katekismus ja Kristinoppi, Martti Luther, Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko

 

 

Tohtori Martti Lutherin Vähä katekismus esittää lyhyessä muodossa uskon perusasiat.
Kristinoppi selittää niitä tarkemmin ja soveltaa niitä nykyaikaan helposti luettavassa
muodossa. Esitys perustellaan raamatunlausein.

Toimittaja Markku Särelä, kuvitus Kimmo Pälikkö, Julkaisija STLK.

Kolmas käsky

 

 
Muista pyhittää lepopäivä. Mitä se on? Meidän tulee pelätä ja rakastaa Jumalaa niin, ettemme halveksi saarnaa ja Jumalan sanaa, vaan pidämme sen pyhänä, mielellämme sitä kuulemme ja opimme.

40.

Mikä viikonpäivä Vanhan testamentin aikana oli lepopäivä?

 

Vanhan testamentin lepopäivä oli sapatinpäivä eli lauantai. Silloin kokoonnuttiin Jumalan sanan äärelle. Sapatti on suomeksi lepo. Sapatti oli esikuva Jeesuksesta, jossa meille tuli omantunnon lepo ja iankaikkinen autuus syntiemme anteeksisaamisessa lahjana, ilman omia tekoja.

 

3 Moos. 23:3: Kuusi päivää tehtäköön työtä, mutta seitsemäntenä päivänä on sapatti, levon päivä, pyhä kokous.
 

 

Hebr. 4:3: Sillä me pääsemme lepoon, me, jotka tulimme uskoon.
 

 

Matt. 11:28: Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon.

41.

Miten Uuden liiton seurakunnan tulee noudattaa kolmatta käskyä?

 

Jumala ei ole sitonut Uuden liiton kirkkoansa juutalaiseen sapatinpäivään, joka oli lauantai. Hän ei ole määrännyt mitään muutakaan päivää sen tilalle. Mutta hän tahtoo, että me yhä edelleenkin kokoonnumme hänen Sanansa ympärille. Yhteiseksi erityiseksi kokoontumispäiväksi kristityt valitsivat kristillisessä vapaudessa sunnuntain eli Herran päivän. Sillä Kristus nousi ylös kuolleista sunnuntaina, viikon ensimmäisenä päivänä. Hän toi meille oikean levon, kun hän voitti synnin ja kuoleman.

 

Joh. 5:18: Jeesus ei ainoastaan kumonnut sapattia, vaan sanoi Jumalaa Isäksensä tehden itsensä Jumalan vertaiseksi.
 

 

Kol. 2:13-17: Jumala teki teidät eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa, antaen meille anteeksi kaikki rikokset, ja pyyhki pois sen kirjoituksen, joka oli meitä vastaan... Älköön siis kukaan tuomitko teitä syömisestä tai juomisesta, älköön myös minkään juhlan tai uudenkuun tai sapatin johdosta, jotka ovat vain tulevaisten varjo, mutta ruumis on Kristuksen.
 

 

Kol. 3:16: Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten sydämissänne kiitollisesti Jumalalle.

Tehtävä: Lue Hebr. 4:1-13: Jumalan kansan lepo.

42.

Mitä on pyhittäminen?

 

Pyhittäminen on jonkin asian erottamista ja siunaamista Jumalan tarkoittamaan käyttöön Jumalan sanalla ja rukouksella. Ilman Jumalan sanaa emme voi pyhittää mitään.

 

1 Tim. 4:4-5: Kaikki, minkä Jumala on luonut, on hyvää, eikä mikään ole hylättävää, kun se kiitoksella vastaanotetaan; sillä se pyhitetään Jumalan sanalla ja rukouksella.

43.

Mitä on lepopäivän pyhittäminen?

 

Me pyhitämme oikealla tavalla lepopäivän, kun

1. Kokoonnumme uskoen kuulemaan seurakunnassa puhdasta Jumalan sanaa, käyttämään sakramentteja, kiittämään ja rukoilemaan Jumalaa.

2. Käytämme yksityisesti Jumalan sanaa ahkerasti ja pyhitämme elämämme uskomalla Jumalan sanan.

Joutenolo ilman Jumalan sanan käyttöä ei ole lepopäivän pyhittämistä.

 

Apt. 2:42: He pysyivät apostolien opetuksessa sekä keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksissa.
 

 

Hebr. 10:25: Älkäämme jättäkö omaa seurakunnan kokoustamme, niin kuin muutamien on tapana.
 

 

Apt. 17: 11: He ottivat sanan vastaan hyvin halukkaasti ja tutkivat joka päivä Kirjoituksia, oliko asia niin.

44.

Mihin Jumala velvoittaa meidät kolmannessa käskyssä?

 

Jumala velvoittaa meidät koko elämämme ajan joka päivä pitämään sanansa jumalallisessa kunniassa, kuulemaan sitä ja elämään siitä.

 

Joh. 17:17: Pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus.

Luther: "Henkilö, päivä ja teko pyhitetään siis aina, milloin vain Jumalan sanaa käsitellään, saarnataan, kuullaan, luetaan tai muistellaan, ei teon ulkonaisen suorittamisen tähden, vaan sanan tähden, joka tekee meidät pyhiksi... Aina, kun sitä pidetään voimassa ja harjoitetaan, on oikea lepopäivän vietto."

45.

Mitä Jumala kieltää kolmannessa käskyssä?

 

Jumala kieltää sanansa halveksimisen.

 

Hebr. 10:25: Älkäämme jättäkö omaa seurakunnan kokoustamme, niin kuin muutamien on tapana.
 

 

Joh. 8:47: Joka on Jumalasta, se kuulee Jumalan sanat. Sen tähden te ette kuule, koska ette ole Jumalasta.

46.

Mitä on Jumalan sanan halveksiminen?

 

Jumalan sanan halveksimista on sen jumalallisen arvon väheksyminen.

Se tapahtuu karkeasti, kun Raamattua ei pidetä Jumalan sanana ja kun Jumalan sanaa ei käytetä, kuulla, lueta eikä tutkita eikä käytetä sakramentteja.

Se tapahtuu peitetysti, kun niitä tosin käytetään, mutta se tehdään laiskasti, haluttomasti ja huolimattomasti tai ulkokultaisesti.

Tehtävä: Lue Jer. 36: Joojakim poltti Jeremian kirjoituttaman Herran sanan, ja Luuk. 8:5-15: Jeesuksen kylväjävertaus.

 47.

Milloin syyllistymme Jumalan sanan halveksimiseen?

 

Syyllistymme Jumalan sanan halveksimiseen, kun

1. Pidämme tämän maailman asioita tärkeämpinä kuin Jumalan sanan kuulemista.

 

Luuk. 8:11,14, Jeesuksen kylväjävertauksesta: Siemen on Jumalan sana... Mikä taas orjantappuroihin putosi, ne ovat ne, jotka kuulevat, mutta vaeltaessaan tukehtuvat tämän elämän huoliin, rikkauteen ja hekumoihin, eivätkä tuota kypsää hedelmää.

2. Kieltäydymme kuulemasta sanaa.

 

Luuk. 14:16-24, Jeesuksen vertaus suurista illallisista. Kutsutut kieltäytyivät tulemasta tämän maailman asioiden vuoksi. Lue koko vertaus.

3. Emme usko sitä tai emme halua tehdä sen mukaan.

 

Hebr. 4:2: Sillä hyvä sanoma on julistettu meille niin kuin heillekin. Mutta heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut niihin, jotka sen kuulivat.
 

 

Jaak. 1:22: Mutta olkaa sanan tekijöitä eikä vain sen kuulijoita pettäen itsenne.

48.

Miksi Jumalan sanan halveksiminen on raskas synti?

 

Kun ihminen halveksii Jumalan sanaa, hän halveksii itse Jumalaa. Samalla hän hylkää Jumalan hyvän aikomuksen, Jumala kun haluaa pelastaa hänet sanansa kautta.

 

Luuk. 10: 16: Joka kuulee teitä, se kuulee minua, ja joka hylkää teidät, se hylkää minut. Mutta joka minut hylkää, se hylkää hänet, joka on minut lähettänyt.
 

 

Joh. 8:47: Joka on Jumalasta, se kuulee Jumalan sanat. Sen tähden te ette kuule, koska ette ole Jumalasta.

49.

Miten pidämme Jumalan sanan pyhänä?

 

Pidämme Jumalan sanan pyhänä, jos aina sydämen tosi kunnioituksella pidämme sitä Jumalan omana sanana ja pyhällä arkuudella varomme kaikkea sen loukkaamista ja väheksymistä.

 

1 Tess. 2:13: Kun saitte meiltä kuulemanne Jumalan sanan, otitte sen vastaan, ette ihmisten sanana, vaan niin kuin se totisesti on, Jumalan sanana.
 

 

Jes. 66:2: Minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arka tunto minun sanani edessä.

50.

Milloin kuulemme mielellämme Jumalan sanaa?

 

Kuulemme mielellämme Jumalan sanaa, kun pidämme sen omistamista kaikkein tarpeellisimpana asiana.

Tämä ilmenee siten, että

1. Riennämme halukkaasti seurakunnan tilaisuuksiin.

2. Autamme mahdollisuuksiemme mukaan saarnaviran ylläpitämistä ja Jumalan sanan levittämistä.

3. Otamme uskollisesti osaa kotihartauteen.

4. Tutkimme yksinkin ahkerasti Jumalan sanaa.

 

Ps. 119:72: Sinun suusi opetus on minulle kalliimpi kuin tuhannet kappaleet kultaa ja hopeata.
 

 

Ps. 26:8: Herra, minä rakastan sinun huoneesi asuntoa ja sinun kunniasi asuinpaikkaa.
 

 

Ps. 122:1: Minä iloitsin, kun minulle sanottiin: "Menkäämme Herran huoneeseen."
 

 

Apt. 2:42: He pysyivät apostolien Opetuksessa sekä keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksissa.
 

 

Gal. 6:6: Jolle sanaa opetetaan, se jakakoon kaikkea hyvää opettajalleen.
 

 

Apt. 17: 11: He ottivat sanan vastaan hyvin halukkaasti ja tutkivat joka päivä Kirjoituksia, oliko niin kuin heille sanottiin.

Tehtäviä: Lue Luuk. 10:39-42: Maria, Martan sisar. Keskustellaan, miten me voimme auttaa saarnaviran ylläpitämistä ja Jumalan sanan levittämistä.

51.

Keitä varten Jumala haluaa meidän pitävän sanaansa käytössä?

 

Jumala haluaa, ettemme pidä käytössä Jumalan sanaa vain itseämme, vaan myös muita varten. Sen tähden meidän tulee todistaa Jeesuksesta sekä tehdä ja tukea lähetystyötä kotimaassa ja ulkomailla.

 

Mark. 16:15: Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille.
 

 

Mait. 28:19-20: Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heidät pitämään kaikki, mitä minä olen teidän käskenyt pitää.

Tehtävä: Keskustellaan, miten me voimme tehdä lähetystyötä.

52.

Milloin kuulemme mielellämme Jumalan sanaa?

 

Kuulemme Jumalan sanaa mielellämme, kun otamme sen uskolla vastaan, säilytämme sen sydämissämme, mietimme sitä ja elämme sen mukaan.

 

Jaak. 1:21: Ottakaa sävyisästi vastaan sana, joka on teihin istutettu ja joka voi teidän sielunne pelastaa.
 

 

Luuk. 2:19: Mutta Maria kätki kaikki nämä sanat ja tutkisteli niitä sydämessään.
 

 

Luuk. 8:15: Mutta mikä hyvään maahan putosi, ne ovat ne, jotka sanan kuultuansa säilyttävät sen vilpittömässä ja hyvässä sydämessä ja tuottavat hedelmän kärsivällisyydessä.

Luther sanoo: "Ne tavat ja teot, jotka tehdään irrallaan Jumalan sanasta, ovat Jumalan silmissä epäpyhiä, loistakoot ja häikäiskööt kuinka paljon tahansa."

"Katso siis, kuinka kaunis kultainen kiehkura näistä kolmesta käskystä ja niiden töistä muodostuu ja kuinka ensimmäisestä käskystä ja uskosta seuraa toinen ja vielä kolmaskin. Kolmas taas johtaa toisen kautta ensimmäiseen. (2 Moos. 20:8)."

Tehtävä: Opettele juhlapäivät ja kirkkovuosi, liite 3.


Tyhjä vasen

Kristinoppi ja vähäkatekismus